• Төлбөр авах болон төлөх илүү сайн арга зам

    Бид хэрэглэгч, худалдаа эрхлэгчдэд өөртөө итгэлтэйгээр худалдаа хийх боломжийг олгоно.

Бидний үйл ажиллагаа

Бидний технологи, инноваци нь хэрэглэгчид, бизнесийн болон төрийн байгууллагууд, банкуудад цахим төлбөрийн бодит боломжийг олгож байна.

Illustration of small business store front with figure in doorway.

КҮБ

Виза хүлээн зөвшөөрдөг жижиглэн худалдаа эрхлэгч, ресторан, зочид буудал, авиа компани.

Bank.

Карт хүлээн авагч

КҮБ-уудад төлбөр хүлээн авах боломжийг олгодог санхүүгийн байгууллага.

Visa credit card.

Карт гаргагч

Виза карт болон төлбөрийн бүтээгдэхүүн гаргагч санхүүгийн байгууллага.

cardholder with card

Карт эзэмшигч

Виза карт болон төлбөрийн бүтээгдэхүүн ашигладаг хэрэглэгч эсхүл бизнесийн байгууллага.

busy-street-crossing-1600x900
Historical photo of employees working in a computer room in the 1950s.
A man and a woman sitting at a table and having a conversation.
A man sitting at a desk who is having conversation with others.