Хүн бүр тэгш боломж авах эрхтэй

Бид эмэгтэйчүүд, өнгөт арьстнууд, LGBTQ+ олон нийтийг дэмжихээр ажиллаж байна, учир нь хүн бүр эдийн засгийн хөгжил цэцэглэлтэд тэгш боломжтой байх эрхтэй.