Хүн бүр тэгш боломж авах эрхтэй

Эмэгтэйчүүд, өнгөт арьстнууд, LGBTQ+ нийгэмд нөлөөлж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байна.