Хувь хүмүүс болон жижиг бизнесүүд амжилтад хүрэхэд олон нийт цэцэглэн хөгждөг

Бид санхүүгийн байгууллагууд, засгийн газар, финтекүүдтэй хамтран ажиллаж, халамж, хангамжийн үйлчилгээ авах боломжгүй олон нийт, санхүүгийн үйлчилгээ авч чаддаггүй хүн амд санхүүгийн шинэлэг шийдэлд нэвтрэх боломжийг олгохоор ажиллаж байна. Мөн цар тахлын үеэр бид тэргүүн эгнээнд ажиллаж буй байгууллага, жижиг бизнес эрхлэгчдэд тусламж, дэмжлэг үзүүлж байна.
British Red Cross logo and a Bankable Visa card.