Бид хамтдаа эх дэлхийнхээ төлөө илүү их зүйлийг хийж чадна

Бид үйл ажиллагаандаа нүүрстөрөгчгүй болж, 100% сэргээгдэх цахилгаан эрчим хүч рүү шилжсэн.¹ Одоо бид тогтвортой худалдааг эрхэлж, уур амьсгалын яаралтай арга хэмжээ авах, нүүрстөрөгч багатай эдийн засагт шилжихэд дэмжлэг үзүүлэхээр ажиллаж байна.