Two young girls looking at a phone together.

Сүлжээ дэлхий нийтийг хэрхэн холбож байгаа тухай

ВизаНет бүх хүнд, бүх газар электрон төлбөрийн боломжийг 7 хоногийн бүх өдөр 24 цагаар олгож байна

Closeup of a hand holding a smartphone displaying 'Visa' and the phrase 'Wave phone over reader.'

electronic payments

Woman writing on a clear board.