Бидний хөрөнгө оруулалт

Мөнгө шилжүүлэх найдвартай, тохиромжтой арга замыг тэгш хүртэх мэдлэг, ур чадварыг хөгжүүлэх хэрэгслээр дамжуулан хүн бүрийг, хаана ч байсан урамшуулах.

Манай дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн түншүүд


Өөрчлөлтийг хийж буй ажилтнууд

Виза нь ажилтнуудыг тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүс, олон нийтэд зориулан сайн дурын үйл хийх, хандив өгөх эсвэл чадавхжуулах гэх мэт өөрсдөд нь урам зориг өгөх арга замаар нөлөөлөл бий болгоход нь уриалж, дэмжиж ажилладаг.

Сайн дурын ажилтны амралт

Ажилтнууд сайн дураар ажиллахад 16 цагийн чөлөө авдаг.

Ментор болон зээлийн хөтөлбөрүүд

Манай боловсон хүчин жижиг бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ, Кива зээлийн хөтөлбөрүүдэд тусалдаг.

Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан доллар

Ажилтнууд сайн дурын үйлсэд зориулахын тулд сайн дураараа нэг цаг тутамд 10 ам.доллараар ажилладаг.


Хэмжихүйц сайн зүйл хийх

Жижиг, бичил бизнес

50 M

Бид цахим тэгш байдлыг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд 2023 он гэхэд дэлхий даяар 50 сая жижиг, бичил бизнесийг цахим хэлбэрээр идэвхжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

Тэгш байдал ба Оролцоо

500 M

Бид 2020 он гэхэд 500 сая банкгүй/боломжгүй хүмүүст цахим төлбөрийн дансанд нэвтрэх боломжийг олгох зорилгоо биелүүлж, ажлаа үргэлжлүүлэн хийж байна.

Олон нийт

80 %

Бид ажилчдынхаа 80%-ийг 2022 онд нийгэмд буцаан олгох Виза хөтөлбөрт хамруулсан.*

* 2021 оны аравдугаар сараас 2022 оны есдүгээр сар хүртэл үргэлжлэх 2022 оны санхүүгийн жилийн хугацаанд (СЖ22) үнэлэгдсэн өгөгдөл

Виза сангийн тухай мэдэх

Виза сан нь хүн бүр, хаана ч хамаагүй хөгжиж чадах хүртээмжтэй эдийн засгийг дэмжихийг эрмэлздэг.