A woman traveler smiling in an apparel shop.

Виза аяллын чекийг төлбөрт хүлээж авах

Дэлхий даяарх картаар үйлчлэгч байгууллагуудтай нэгдэж, Виза аяллын чекийг төлбөрт хүлээж авч эхэлье.A woman traveler entering a shop.
A man sitting in a coffee shop and browsing on his laptop.