• Өнөөдөр Визa КҮБ болоорой

    Карт хүлээн авагчийг олж Виза картыг төлбөрт хүлээж авах картаар үйлчлэгч байгууллага (КҮБ) болоорой

Виза картыг төлбөрт хүлээж авч эхлэе

Виза КҮБ болох.
At a restaurant, a young woman serves a pizza to a smiling family.
A waitress swipes a Visa card through a Square reader attached to a tablet.

Виза компанийн хянан шалгах, картыг төлбөрт хүлээж авах журам

Виза картыг төлбөрт хүлээж авдаг КҮБ болох хялбар бөгөөд бид танд тусална. Харин та хэд хэдэн шаардлагыг хангасан байх ёстой байдаг: