Shopkeeper verifying paperwork on a laptop.

Бизнесээ залилангаас хамгаалъя

Гүйлгээгээ найдвартай хийе.

Виза картыг төлбөрт хүлээн авах гарын авлага

Залилангаас сэргийлэх

Виза нь таныг залилангаас сэргийлэх, аюулгүй байдал, эрсдлийн менежментийн хүчин чармайлтад туслах олон төрлийн материалыг санал болгодог. Виза карт, карт эзэмшигч, гүйлгээ тус бүрийн хууль ёсны байдлыг баталгаажуулах алхмуудын тухай


Woman handing Visa card to clerk for purchase.
Woman entering password to verify identity.
Seated man using laptop at home.

Person at table using a laptop with a smart phone, papers and coffee cup nearby.

Залилангаас хэрхэн сэргийлэх тухай суралцаарай.

Виза танд бизнесээ хамгаалахад тусална.