Retailer at counter making phone call.

Эрсдэл бий болсон гэсэн сэжиг төрвөл?

Хариу арга хэмжээ авахад бид тусална.

Тойм

Мэдээлэлд халдах үед хурдан хариу арга хэмжээ авна уу. Карт хүлээн авагч банктай яаралтай холбоо барина уу.

Хариу арга хэмжээнд анхаарах зүйлс

Таны мэдээлэл алдагдах боломжтой байсан гэж үзвэл дараах алхмуудыг хийнэ үү.

Виза хариу арга хэмжээний баг

Виза нь төлбөрийн картын зөрчилд хариу өгөх хоёр бүлгийг ажиллуулдаг.

Цаашдын эх сурвалж

Person at table using a laptop with a smart phone, papers and coffee cup nearby.

Таны мэдээлэлд эрсдэл үүссэн үү?

Карт хүлээн авагчтай нэн даруй холбогдоно уу.