Retailer at counter making phone call.

Эрсдэл бий болсон гэсэн сэжиг төрвөл?

Хариу арга хэмжээ авахад бид тусална.Person at table using a laptop with a smart phone, papers and coffee cup nearby.

Таны мэдээлэлд эрсдэл үүссэн үү?

Карт хүлээн авагчтай нэн даруй холбогдоно уу.