Retailer at counter making phone call.

Эрсдэл бий болсон гэсэн сэжиг төрвөл?

Хариу арга хэмжээ авахад бид тусална.


office-woman-monitor-1600x900
office-meeting-group-1600x900

Person at table using a laptop with a smart phone, papers and coffee cup nearby.

Таны мэдээлэлд эрсдэл үүссэн үү?

Карт хүлээн авагчтай нэн даруй холбогдоно уу.
Мэдээлэлд халдахтай холбоотой гарын авлага үзнэ үү.