• Хувь хүнээс хувь хүнд дамжуулах төлбөр

Илүү хурдан төлж, төлүүлэх арга зам

Визa Direct үйлчилгээ хувь хүнээс хувь хүнд цахим хэлбэрээр шууд1 төлбөр төлөх амар хялбар боломжийг нээнэ.2

Визa Direct үйлчилгээ хэрэглэгчийн хувьсан өөрчлөгдөх эрэлт хэрэгцээг хангахад тусална

Визa Direct үйлчилгээ байнга өөрчлөгдөж буй хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн өрсөлдөх давуу талыг бий болгоход танай байгууллагад туслах боломжтой: