Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Санаачилгатай иргэд

Орон нутгийн амьдрал, хамтын нийгэмлэгийг хөгжүүлэхэд туслаж байна.

Сайн үйлс

Бид дэлхий даяар корпорацийн хариуцлагатай иргэн байхад сэтгэл зүрхээ зориулж байна. Бид хямралын үед хариу арга хэмжээ авч, амьдарч буй нутаг орноо эрүүл, эрч хүчтэй байлгахаар ажилладаг.

A water-side village in Philippines impacted by disaster.

Visa volunteer using wheelbarrow full of landscaping supplies in urban environment.
Sign of Korean Red Cross, Visa, Visa Korea Love Bakery, May 26, 2015, with bakers and goods gathered around signs.