• Бүх газар хүн бүрт хүрнэ

    Санхүүгийн оролцоог хангасан орчин хүн бүрийн амьдралыг сайжруулдаг.

Санхүүгийн оролцоо

Виза олон улсын сүлжээ нь санхүүгийн оролцоог хөгжүүлэх хүчирхэг талбар юм. Хүмүүсийг санхүүгийн албан системд оруулах замаар бид амьдралыг сайжруулж, боломжуудыг хөгжүүлж, эдийн засгийг бэхжүүлдэг.

china-financial-inclusion-900x600
бразил санхүүгийн оролцоо

Farmers load hay on to a tractor in China.