• Бүх газар хүн бүрт хүрнэ

    Санхүүгийн оролцоог хангасан орчин хүн бүрийн амьдралыг сайжруулдаг.

Санхүүгийн оролцоо

Виза олон улсын сүлжээ нь санхүүгийн оролцоог хөгжүүлэх хүчирхэг талбар юм. Хүмүүсийг санхүүгийн албан системд оруулах замаар бид амьдралыг сайжруулж, боломжуудыг хөгжүүлж, эдийн засгийг бэхжүүлдэг.

Four Chinese people standing outside looking at smart phone.
Woman at window counter of neighborhood store in Brazil.

Farmers load hay on to a tractor in China.