Визагийн Глобал Нууцлалын Мэдэгдэл

¹ Визагийн салбар компаниуд гэдэг нь Visa U.S.A. Inc эсвэл эдгээрийн эцэг компани болох Visa Inc.-ээс шууд эсвэл шууд бусаар удирдуулдаг компаниуд юм. Жишээ нь Виза Олон Улсын Үйлчилгээний Холбоо, Visa Worldwide Pte. Limited, Visa Canada Corporation, Visa International Servicios de Pago España, S.R.L., Visa Europe Limited, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, CardinalCommerce Corporation, CyberSource Corporation, болон Verifi, Inc.

Бидний тантай харилцах харилцаа, харилцан үйлчлэлээс хамааран бидний цуглуулдаг хувь хүний мэдээллийн ангилалд дараах зүйлс багтана:

 • Холбоо барих мэдээлэл—Үүнд таны нэр, хэрэглэгчийн нэр, шуудангийн хаяг, э-мэйл хаяг, утасны дугаар, гар утасны дугаар, нийгмийн сүлжээний профайлын нэр, бусад хувийн таниулбар орно.
 • Гүйлгээ ба санхүүгийн мэдээлэл—Үүнд:
  • Хувийн дансны дугаар буюу “PAN” гэж нэрлэгддэг 16 оронтой төлбөрийн картын дугаар зэрэг таны картын талаарх мэдээлэл; төлбөрийн дансны лавлагаа эсвэл “PAR” токен гэгддэг холбогдох санхүүгийн бус таниулбар; болон дуусах хугацаа, үйлчилгээний код, PIN баталгаажуулах өгөгдөл, CVV; болон
  • Гүйлгээний огноо, цаг, байршил, гүйлгээний дүн, КҮБ-ын талаарх мэдээлэл зэрэг таны гүйлгээний талаарх мэдээлэл. Үүнд зарим тохиолдолд барааны түвшний өгөгдөл, төлбөрийн болон хүргэлтийн мэдээлэл багтаж болно.
 • Харилцааны мэдээлэл—Үүнд худалдан авалт хийх, төлбөрийн сонголт болон танд хувь хүнд тохируулсан контентыг санал болгоход туслах бусад мэдээлэл, тухайлбал:
  • Насны хүрээ, гэрлэлт, гэр бүлийн байдал зэрэг хүн ам зүйн мэдээлэл;
  • Та тодорхой худалдан авалт хийх сонирхолтой байх эсвэл амьдралын үйл явдлууд болон бусад хандлагатай холбоотой онооны магадлал; болон
  • Нийгмийн сүлжээний профайлуудын өгөгдөл болон таны сонирхлын талаарх мэдээлэл.
 • Харилцан үйлчлэлийн мэдээлэл—Үүнд таны Визатай харилцах харилцааны талаарх мэдээлэл орно, тухайлбал:
  • Таныг урамшуулал эсвэл хөтөлбөрт оролцох үед цуглуулсан мэдээлэл, тухайлбал урамшууллын хөтөлбөрийн дансны мэдээлэл;
  • Картын үр ашгийн хөтөлбөрийн мэдээлэл, үүнд мэргэшлийн мэдээлэл болон холбогдох бүртгэлүүд;
  • Та манай харилцагчийн үйлчилгээнд хандах гэх мэт бидэнтэй холбогдох үед цуглуулсан мэдээлэл;
  • Зочдын бүртгэл;
  • Таныг Визагаас ивээн тэтгэсэн арга хэмжээнд оролцох үед цуглуулсан мэдээлэл, тухайлбал танд болон арга хэмжээнд цугларсан бусад хүмүүст зориулсан аялалтай холбоотой мэдээлэл; болон
  • Хэрэглэгчийн баталгаажуулалтад зориулж цуглуулсан өгөгдөл (жишээ нь, нууц үг эсвэл дансны аюулгүй байдлын асуулт) зэрэг таны бидэнд өгдөг бусад мэдээлэл.
 • Биометрийн таниулбарууд—Үүнд царай таних өгөгдөл, хурууны хээ, товчлуур дарах хугацаа, гүйлгэх байрлал, зан үйлийн өгөгдөл эсвэл Виза эсвэл түүний үйлчлүүлэгчидтэй биометрийн баталгаажуулалтыг ашиглахаар сонгосон үед гэх мэт бусад физик хэв маяг багтаж болно.
 • Бизнесийн хэрэглэгчийн мэдээлэл—Үүнд компанидаа гүйцэтгэх таны үүрэг, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашиглах таны зөвшөөрөл, захиалга өгөх эрх зэрэг мэдээлэл багтана; үйлчлүүлэгч/нийлүүлэгчийн мэргэшлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл; харилцаатай холбоотой бидэнтэй хуваалцсан бусад мэдээлэл.
 • Таамагласан болон үүсмэл мэдээлэл—Бид харилцаа холбоо болон гүйлгээний мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх замаар өгөгдлийн элементүүдийг дүгнэж, гаргаж авдаг. Жишээлбэл, бид маркетинг, аюулгүй байдал, залилангийн зариулалтаар хандлага, шинж чанар ба/эсвэл оноо үүсгэж болно.
 • Онлайн ба техникийн мэдээлэл—Үүнд IP хаяг, төхөөрөмжийн таниулбар, тохиргоо, шинж чанар, сурталчилгааны ID, хайлтын түүх, веб серверийн бүртгэл, серверийн лог бүртгэл, үйл ажиллагааны лог бүртгэл, товчлуур дарах хугацаа, күүки болон ижил төстэй технологи ашиглан цуглуулсан бусад мэдээлэл зэрэг манай вэбсайт, апп эсвэл зар сурталчилгаатай таны харьцсан мэдээлэл орно.
 • Аудио болон дүрсний мэдээлэл—Үүнд гэрэл зураг, видео дүрс, хяналтын камерын бичлэг, дуудлагын төвийн бичлэг, дуудлагын хяналтын бүртгэл, дуут шуудан зэрэг бидэнтэй харилцахтай холбоотой аудио, цахим, дүрс болон ижил төстэй мэдээлэл орно.
 • Засгийн газраас олгосон таних дугаарууд—Үүнд нийгмийн даатгалын дугаар, жолооны үнэмлэхний дугаар, паспортын дугаар болон хуулийн шаардлага биелүүлэхэд шаардлагатай эсвэл харилцааны шинж чанараас хамааран засгийн газраас олгосон бусад таниулбарууд орно.
 • Газарзүйн байршлын мэдээлэл—Үүнд газарзүйн байршлын нарийн мэдээлэл багтах бөгөөд хэрэв та мэдээлэл цуглуулахыг зөвшөөрвөл бид таны хөдөлгөөнт төхөөрөмжөөс автоматаар цуглуулах боломжтой.
 • Мэргэжлийн болон Ажил эрхлэлтийн мэдээлэл—Үүнд ажилтнууд болон ирээдүйн ажилтнуудын мэргэжлийн болон ажил эрхлэлттэй холбоотой мэдээлэл, үүнд боловсрол, ажлын түүх зэрэг өргөдөл гаргагчийн болон анкетийн мэдээлэл орно; ур чадвар, ололт амжилт зэрэг албан тушаалд шаардагдах мэргэшлийн талаарх мэдээлэл; мэргэжлийн ашиг сонирхол, зорилго; ажилтны мэргэшлийн талаар цуглуулсан мэдээлэл, тухайлбал хөдөлмөрлөх эрхтэй холбоотой бичиг баримт; болон лавлагаа.
 • Нийцлийн мэдээлэл—Үүнд холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлагыг биелүүлж байгааг нотлох зорилгоор хөтөлсөн бүртгэлүүд орно; маркетингийн хөтөлбөрт хамрагдах, татгалзах зэрэг хэрэглэгчийн сонголттой холбоотой бүртгэл; өгөгдөл эзэмшигчийн эрхийн хүсэлттэй холбоотой бүртгэлүүд.

Эдгээр ангиллын зарим хувь хүний мэдээлэл нь зарим хууль эрх зүйн хүрээнд хувь хүний нууц мэдээлэл гэж тооцогддог.

Бид тантай харилцах харилцаа, харилцан үйлчлэлээс хамааран янз бүрийн эх сурвалжаас таны талаарх хувь хүний мэдээллийг цуглуулж болно. Эдгээр эх сурвалж нь:

 • Таны санхүүгийн байгууллага, төлбөрийн карт гаргагч, КҮБ, картыг төлбөрт хүлээн авагч болон бусад түншүүд таныг Виза брэндийн төлбөрийн бүтээгдэхүүн ашиглах үед эсвэл бид тэдний өмнөөс үйл ажиллагаа явуулж байх үед, тухайлбал, таныг Виза картаа товших үед;
 • Та Виза эсвэл хамтран дэмжих түншийн картын холбоосын санал болгож буй хөтөлбөрт хамрагдах, Визагийн товшоод төлөх шийдэлд хамрагдах, эсвэл бидэнд санал асуулгын хариу өгөх зэрэг;
 • Та манай платформ, вэбсайт, аппыг ашиглах үед таны компьютер эсвэл төхөөрөмж, эсвэл бид дуудлагын төв рүүгээ ирж байгаа дуудлагыг бүртгэж, өөрийнхөө байгууламжид байгаа хяналтын камер ашиглах үед гэх мэт бусад автомат технологиор дамжуулан; мөн
 • Бусад гуравдагч этгээд, үүнд өгөгдөл цуглуулагч, нийгмийн сүлжээний компаниуд болон бусад олон нийтэд нээлттэй эх сурвалжууд. Нэмж дурдахад, Мэргэжлийн болон ажил эрхлэлтийн талаарх мэдээллийг дотоод судалгаа, намтрын шалгалт хийхэд туслах таны лавлагаа болон гуравдагч этгээдээс цуглуулж, Бизнесийн хэрэглэгчийн мэдээллийг ажил олгогч, үзэсгэлэн, хурал зохион байгуулагчид, мэргэжлийн үйлчилгээний компаниудаас цуглуулж болно.

Цуглуулж, хуваалцах зорилго
Хувь хүний мэдээллийн ангилал
Боловсруулах эрх зүйн үндэслэл
(Холбогдох хуулийн дагуу шаардлагатай бол)
Визагийн электрон төлбөрийн сүлжээг (үүнд гүйлгээний зөвшөөрөл, клиринг болон гүйлгээг гүйцэтгэх, токенжуулах) ажиллуулж, таны төлбөрийн гүйлгээг идэвхжүүлж, баталгаажуулах, маргаан шийдвэрлэх, залилангаас сэргийлэх, аюулгүй байдлын зэрэг холбогдох зорилгоор
 • Холбоо барих мэдээлэл
 • Гүйлгээ ба санхүүгийн мэдээлэл
 • Харилцааны мэдээлэл
 • Харилцан үйлчлэлийн мэдээлэл
 • Биометрийн таниулбарууд
 • Бизнесийн хэрэглэгчийн мэдээлэл
 • Таамагласан болон үүсмэл мэдээлэл
 • Онлайн болон техникийн мэдээлэл
 • Аудио болон дүрсний мэдээлэл
 • Засгийн газраас олгосон таних дугаар
 • Газарзүйн байршлын мэдээлэл
 • Нийцлийн мэдээлэл
 • Тантай хийсэн гэрээ гэх мэт та нэг тал нь болж байгаа гэрээг биелүүлэх эсвэл та болон КҮБ хоёрын хоорондын гэрээг биелүүлэх эсвэл та болон таны санхүүгийн институт буюу таны картыг олгосон бусад этгээд хоёрын хоорондын гэрээг гүйцэтгэх үүднээс Виза нь төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлж эсвэл мэдээлэл боловсруулагчийн үүргийг гүйцэтгэж байгаа үед
 • Дэлхий даяар бидний хувьд үйлчлэх хуулиудыг биелүүлэхийн тулд
 • Өөрийнхөө хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс эсвэл бусдын хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс, тухайлбал таныг, биднийг болон бусдыг аюул заналхийллээс (аюулгүй байдлын заналхийлэл, залилан гэх мэт) хамгаалах; чанарын хяналт, хуулийн шаардлага биелүүлэх, нэгдсэн тайлан, харилцагчийн үйлчилгээ зэрэг бизнесээ идэвхжүүлэх эсвэл удирдах; компани хоорондын нэгдэл гэх мэт байгууллагын гүйлгээг удирдах; мөн бизнесээ эсвэл харилцагчийн харилцааг ерөнхийд нь ойлгож, сайжруулахын тулд

Таны зүгээс Визагаас авахыг хүссэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, хөтөлбөр, санал эсвэл мэдээллийг танд хүргэх, эрхтэй эсэхийг тогтоох болон хэрэглэгчийн үйлчилгээ гэх мэт холбогдох зорилгоор
 • Холбоо барих мэдээлэл
 • Гүйлгээ ба санхүүгийн мэдээлэл
 • Харилцааны мэдээлэл
 • Харилцан үйлчлэлийн мэдээлэл
 • Биометрийн таниулбарууд
 • Бизнесийн хэрэглэгчийн мэдээлэл
 • Таамагласан болон үүсмэл мэдээлэл
 • Онлайн болон техникийн мэдээлэл
 • Аудио болон дүрсний мэдээлэл
 • Засгийн газраас олгосон таних дугаар
 • Газарзүйн байршлын мэдээлэл
 • Нийцлийн мэдээлэл
 • Дээр дурдсанчлан та нэг тал нь болж байгаа гэрээг биелүүлэхийн тулд
 • Дэлхий даяар бидний хувьд үйлчлэх хуулиудыг биелүүлэхийн тулд
 • Дээр дурдсанчлан өөрсдийнхөө хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс эсвэл бусдын хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс

Үйлчлүүлэгчдэдээ үйлчилгээ үзүүлэх. Жишээ нь та карт гаргагч эсвэл КҮБ-ын үнэнч хэрэглэгчийн хөтөлбөрт бүртгүүлбэл таны шагналыг тооцохын тулд Картын гүйлгээний мэдээллийг боловсруулж, үйлчлүүлэгчээс танд үзүүлэх зорилтот саналуудыг хүргэх болно
 • Холбоо барих мэдээлэл
 • Гүйлгээ ба санхүүгийн мэдээлэл
 • Харилцааны мэдээлэл
 • Харилцан үйлчлэлийн мэдээлэл
 • Биометрийн таниулбарууд
 • Бизнесийн хэрэглэгчийн мэдээлэл
 • Таамагласан болон үүсмэл мэдээлэл
 • Онлайн болон техникийн мэдээлэл
 • Аудио болон дүрсний мэдээлэл
 • Засгийн газраас олгосон таних дугаар
 • Газарзүйн байршлын мэдээлэл
 • Нийцлийн мэдээлэл
 • Дээр дурдсанчлан та нэг тал нь болж байгаа гэрээг биелүүлэхийн тулд
 • Дэлхий даяар бидний хувьд үйлчлэх хуулиудыг биелүүлэхийн тулд
 • Дээр дурдсанчлан өөрсдийнхөө хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс эсвэл бусдын хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс

Товшоод төлөх гэх мэт Визагийн шийдлүүдийг ажиллуулах, үүнд шийдэлд таныг бүртгүүлэх, төхөөрөмж дээрээ нэвтэрсэн хэвээр байх боломжийг танд олгох (та үүнийг сонгосон бол), шийдлийг ашиглан гарах боломжийг танд олгох, бусад цахим түрийвчтэй нэгдэх (та үүнийг сонгосон бол) болон таны шийдэл ашиглахтай холбоотой хөтөлбөрүүдэд оролцох гэх мэт
 • Холбоо барих мэдээлэл
 • Гүйлгээ ба санхүүгийн мэдээлэл
 • Харилцааны мэдээлэл
 • Харилцан үйлчлэлийн мэдээлэл
 • Биометрийн таниулбарууд
 • Бизнесийн хэрэглэгчийн мэдээлэл
 • Таамагласан болон үүсмэл мэдээлэл
 • Онлайн болон техникийн мэдээлэл
 • Аудио болон дүрсний мэдээлэл
 • Засгийн газраас олгосон таних дугаар
 • Газарзүйн байршлын мэдээлэл
 • Нийцлийн мэдээлэл
 • Дээр дурдсанчлан та нэг тал нь болж байгаа гэрээг биелүүлэхийн тулд
 • Дэлхий даяар бидний хувьд үйлчлэх хуулиудыг биелүүлэхийн тулд
 • Дээр дурдсанчлан өөрсдийнхөө хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс эсвэл бусдын хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс

Судалгаа, үнэнч хэрэглэгчийн хөтөлбөр, шагнал, уралдаан болон арга хэмжээнүүдийг удирдан явуулах
 • Холбоо барих мэдээлэл
 • Гүйлгээ ба санхүүгийн мэдээлэл
 • Харилцааны мэдээлэл
 • Харилцан үйлчлэлийн мэдээлэл
 • Биометрийн таниулбарууд
 • Бизнесийн хэрэглэгчийн мэдээлэл
 • Таамагласан болон үүсмэл мэдээлэл
 • Онлайн болон техникийн мэдээлэл
 • Аудио болон дүрсний мэдээлэл
 • Засгийн газраас олгосон таних дугаар
 • Газарзүйн байршлын мэдээлэл
 • Нийцлийн мэдээлэл
 • Дээр дурдсанчлан та нэг тал нь болж байгаа гэрээг биелүүлэхийн тулд
 • Дээр дурдсанчлан өөрсдийнхөө хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс эсвэл бусдын хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс

Таны сонголтуудад үндэслэн маркетингийн харилцаа холбоо, хувь хүнд тохируулсан санал, сонирхолд нийцсэн зар сурталчилгааг танд хүргэх
 • Холбоо барих мэдээлэл
 • Гүйлгээ ба санхүүгийн мэдээлэл
 • Харилцааны мэдээлэл
 • Харилцан үйлчлэлийн мэдээлэл
 • Биометрийн таниулбарууд
 • Бизнесийн хэрэглэгчийн мэдээлэл
 • Таамагласан болон үүсмэл мэдээлэл
 • Онлайн болон техникийн мэдээлэл
 • Аудио болон дүрсний мэдээлэл
 • Газарзүйн байршлын мэдээлэл
 • Нийцлийн мэдээлэл
 • Танд хамааралтай мэдээ, санал илгээх гэх мэт өөрсдийнхөө хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс эсвэл бусдын хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс

Тантай болон/эсвэл танай компанитай бизнесийн харилцаагаа бий болгох, хөгжүүлэх эсвэл хадгалах
 • Холбоо барих мэдээлэл
 • Гүйлгээ ба санхүүгийн мэдээлэл
 • Харилцааны мэдээлэл
 • Харилцан үйлчлэлийн мэдээлэл
 • Биометрийн таниулбарууд
 • Бизнесийн хэрэглэгчийн мэдээлэл
 • Таамагласан болон үүсмэл мэдээлэл
 • Онлайн болон техникийн мэдээлэл
 • Аудио болон дүрсний мэдээлэл
 • Засгийн газраас олгосон таних дугаар
 • Газарзүйн байршлын мэдээлэл
 • Нийцлийн мэдээлэл
 • Дээр дурдсанчлан та нэг тал нь болж байгаа гэрээг биелүүлэхийн тулд
 • Дээр дурдсанчлан өөрсдийнхөө хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс эсвэл бусдын хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс

Таны ажил болон бидэнтэй байгуулах гэрээний харилцааг хөнгөвчлөх эсвэл хүний ​​нөөцийн нийтлэг зорилго, эрсдэлийн удирдлага, хуулийн шаардлага биелүүлэх зэргээр таныг албан тушаалд үнэлэх
 • Холбоо барих мэдээлэл
 • Харилцааны мэдээлэл
 • Харилцан үйлчлэлийн мэдээлэл
 • Биометрийн таниулбарууд
 • Онлайн болон техникийн мэдээлэл
 • Аудио болон дүрсний мэдээлэл
 • Засгийн газраас олгосон таних дугаар
 • Мэргэжлийн болон ажлын эрхлэлтийн талаарх мэдээлэл
 • Нийцлийн мэдээлэл
 • Дээр дурдсанчлан та нэг тал нь болж байгаа гэрээг биелүүлэхийн тулд
 • Дэлхий даяар бидний хувьд үйлчлэх хуулиудыг биелүүлэхийн тулд
 • Дээр дурдсанчлан өөрсдийнхөө хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс эсвэл бусдын хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс

Бизнесийн ухаалаг систем, ойлголтыг бий болгох, эдийн засгийн чиг хандлагыг ойлгохын тулд дүн шинжилгээ болон загварчлалын зорилгоор та болон бусад хүмүүс манай бүтээгдэхүүнийг хэрхэн хэрэглэж байгааг ойлгох
 • Гүйлгээ ба санхүүгийн мэдээлэл, харилцааны мэдээлэл, харилцан үйлчлэлийн мэдээлэл, онлайн болон техникийн мэдээлэл, газарзүйн байршлын мэдээлэл зэрэг тодорхой мэдээллийг эдгээр үйл ажиллагаанд ашиглаж болох ч эцсийн үр дүн нь хувь хүний мэдээллээс бүрдэхгүй.
 • Дээр дурдсанчлан өөрсдийнхөө хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс эсвэл бусдын хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, үйлчлүүлэгчдэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх зориулалтаар хувийн биш болгосон, үл танигдах, нэргүй эсвэл нэгтгэсэн өгөгдлийн багц үүсгэх
 • Гүйлгээ ба санхүүгийн мэдээлэл, харилцааны мэдээлэл, харилцан үйлчлэлийн мэдээлэл, онлайн болон техникийн мэдээлэл зэрэг тодорхой мэдээллийг эдгээр өгөгдлийн багцийг үүсгэхэд ашиглаж болох ч эцсийн үр дүн нь хувь хүний мэдээллээс бүрдэхгүй.
 • Дээр дурдсанчлан өөрсдийнхөө хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс эсвэл бусдын хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс

Дансны менежмент, чанарын хяналт, вэбсайт ажиллуулах, бизнесийн залгамж чанар, осол, саатлыг арилгах, хамгаалалт болон залилангаас сэргийлэх, компанийн засаглал, тайлагнах болон хуулийн шаардлага биелүүлэх, дүн шинжилгээ, судалгаа хийх, гэрээний хэрэгжилт болон бусад гэрээний удирдлага, хүссэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр хангах гэх мэт өдөр тутмын бизнесийн үйл ажиллагаагаа дэмжих*
 • Холбоо барих мэдээлэл
 • Гүйлгээ ба санхүүгийн мэдээлэл
 • Харилцааны мэдээлэл
 • Харилцан үйлчлэлийн мэдээлэл
 • Бизнесийн хэрэглэгчийн мэдээлэл
 • Таамагласан болон үүсмэл мэдээлэл
 • Онлайн болон техникийн мэдээлэл
 • Аудио болон дүрсний мэдээлэл
 • Засгийн газраас олгосон таних дугаар
 • Газарзүйн байршлын мэдээлэл
 • Мэргэжлийн болон ажлын эрхлэлтийн талаарх мэдээлэл
 • Нийцлийн мэдээлэл
 • Дээр дурдсанчлан та нэг тал нь болж байгаа гэрээг биелүүлэхийн тулд
 • Дэлхий даяар бидний хувьд үйлчлэх хуулиудыг биелүүлэхийн тулд
 • Дээр дурдсанчлан өөрсдийнхөө хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс эсвэл бусдын хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс
Шаардлагатай тохиолдолд бид таны зөвшөөрлөөр хувь хүний мэдээллийг боловсруулж болно. Жишээлбэл, бид танд маркетингийн харилцаа холбоог хүргэхийн тулд хуульд заасан тохиолдолд таны зөвшөөрлөөс хамааралтай болно.

“Өдөр тутмын бизнесийн зорилго” нь дараах бизнесийн зорилго болон хувь хүний мэдээллийг ашиглаж болох холбогдох зорилгыг агуулдаг:

Бид таны хувь хүний мэдээллийг дараах этгээдүүдэд ил болгож болно:

 • Манай салбар компаниуд;
 • Манай үйлчилгээ үзүүлэгчид бидэнд үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор;
 • Таны төлбөрийг идэвхжүүлэх, залилан, эрсдэлийг удирдах, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр хангах, хөгжүүлэх, манай өдөр тутмын бизнесийн зорилгыг дэмжих зорилгоор зохих нууцлал болон ашиглалтын хязгаарлалтад хамаарах санхүүгийн байгууллагууд, КҮБ, төлбөр боловсруулагч болон бусад гуравдагч этгээдүүд;  
 • Гуравдагч этгээд, тухайлбал, күүки болон үүнтэй төстэй хэрэгслээр цуглуулсан өгөгдлийг манай онлайн сурталчилгааны хөтөлбөрт туслах зорилгоор ашиглаж болох гуравдагч этгээдийн зар сурталчилгааны түншүүд;
 • Төрийн байгууллагууд;
 • Ажилд зуучлах агентлагууд болон таны лавлагаа (Мэргэжлийн болон ажил эрхлэлтийн мэдээллийн хувьд); болон
 • Танай компани болон түүний харьяа байгууллагууд (Бизнесийн хэрэглэгчийн мэдээллийн хувьд).

Бид мөн хуулийн дагуу шаардлагатай бол хууль сахиулах байгууллага, зохицуулагч, шүүх зэрэгт эсвэл бид бизнесийн хөрөнгөө худалдах, шилжүүлэх, гэрээгээ хэрэгжүүлэх, өөрийн өмч, бусдын эрх, өмч, аюулгүй байдлыг хамгаалах үед хуулиар зөвшөөрсөн тохиолдолд, эсвэл аудит хийх, хуулийн шаардлага биелүүлэх, компанийн засаглалд шаардлагатай үед хувь хүний мэдээллийг задруулж болно.

 

Манай “Күүкийн Мэдэгдэл” нь бидний цуглуулдаг күүки, тааг, төстэй төрлийн онлайн өгөгдөлд хамаарах туршлагыг тайлбарладаг.