Shopkeeper holding a clipboard and checking his inventory.

Үйл ажиллагааны ил тод байдлын төлөөх бидний хүчин чармайлт

Виза төлбөрийн системийг бүх талаас нь судлах – бүгдэд зориулж системийн аюулгүй байдлыг хангах шаардлагууд ба системийн хурдыг баталгаажуулах шаардлагууд.

Виза компанийн систем

Виза бүх оролцогчдод зориулж эрсдэл багасгаж, аюулгүй бөгөөд найдвартай глобал төлбөрийн үйлчилгээг санал болгох дүрэм журмыг боловсруулсан.

A pizza delivery person holding two pizza boxes as the customer is making a mobile payment.

Woman handing a credit card to a cashier in a store.