Visa Direct-ийн тусламжтай даатгалын нөхөн төлбөрийг шууд нэхэмжилнэ