Бизнесээ хамгаалах

Суурь ойлголтыг судлаарай. Ихэнхи худалдааны гүйлгээг ямар нэг асуудалгүйгээр хийж, илгээж, төлбөр гүйцэтгэдэг ба Виза компани маргаан таслах үр дүнтэй процесстой.

Бизнесээ зөв мэдээллээр хамгаалах

Маргаан гэж карт гаргасан байгууллагаас карт хүлээн авагчид хийсэн буюу ихэнх тохиолдолд КҮБ-ын банкнаас КҮБ-д хийсэн гүйлгээний доллароор тооцсон мөнгөн дүнг (бүхэлд нь эсвэл хэсгийг) буцаахыг хэлнэ. Маргаан нь КҮБ-д ихээхэн зардал үүсгэх тул та гүйлгээний доллароор тооцсон мөнгөн дүнг болон холбогдох худалдааг аль алиныг нь алдах боломжтой ба үүнд холбогдож дотоод ажиллагааны зардлыг давхар төлөх болно.


Маргаанд хариу өгөх

Холбогдох зөв мэдээллийг түргэн өгөх

1-р алхам: Карт эзэмшигч гүйлгээний тухай маргах

Карт эзэмшигч нь дансны хуулгад заасан төлбөрийн тухай карт олгогч газраас лавлана.

2-р алхам: Гүйлгээний баримтыг олж авах

Гүйлгээний хуулга буруу байсан бол таны карт хүлээн авагч тантай холбоо барина.

3-р алхам: Өөрийн карт хүлээн авагчид хувийг илгээх

Баримт бүрдүүлэхийн тулд зөв, уншигдахуйц хувийг факс эсвэл шуудангаар илгээх

Маргаанаас зайлсхийх

Энд зарим нэг зөвлөгөө өгье.

Илүү ихийг мэдмээр байна уу?

Маргааны дүрэм эсвэл практикийн талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл өөрийн хүлээн авагч/боловсруулагтай холбогдоно уу.