• Төлбөрийн шилжүүлэг

    Шалгуур хангасан дебит эсвэл урьдчилсан төлбөрт аливаа карт руу хурдан, энгийн, аюулгүй төлбөр шилжүүлэх.Визa Direct үйлчилгээг ашиглаж эхэлье

Дэлхийн хамгийн том электрон төлбөрийн сүлжээнүүдийн нэг батлан даасан хурдан төлбөрийн шийдэл.