ПИН аюулгүй байдал

Виза бүхий л бүс нутагт ПИН аюулгүй байдлын шаардлагыг хөнгөвчлөн ажиллаж байна.

ПИН аюулгүй байдлын холбогдолтой мэдээ

Woman paying at gas pump.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.