• ПИН аюулгүй байдал

    Виза бүхий л бүс нутагт ПИН аюулгүй байдлын шаардлагыг хөнгөвчлөн ажиллаж байна.

Woman paying at gas pump.
Hand at ATM keyboard.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.