• Танай байгууллагын үр ашгийг сайжруулах шийдлийг бид боловсруулдаг

    Танай байгууллагын эрэлт хэрэгцээнд тохирохоор зохицуулсан.

Виза + томоохон бизнес

Виза компани төрийн болон хувийн байгууллагуудыг өөрийн үр ашгийг сайжруулахад тусалж чадна

Illustration: magnifying glass.

Мэдээллийн утга учраар хөшүүрэг хийх

Визa IntelliLink нь мөнгөн хөрөнгийн урсгалаа болон зардлаа хянахад тань тусална.

Business growth trending upward: illustration.

Үр ашгийг сайжруулах

Визa PerformSource зөвлөх үйлчилгээ нь өөрийн худалдаа, бизнесийн картын хөтөлбөрөөсөө хамгийн их үнэ цэнийг олоход тань тусална.

Illustration: Sun with dollar sign in middle.

Төлбөрийг автоматжуулах

Виза өглөгийн дансны автоматжуулалт нь ханган нийлүүлэгчид төлбөр төлөх өртөг багатай, үр ашигтай үйл явц юм.


хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчид
visapos