Үлгэр дуурайл үзүүлж байна

Бизнесийн амжилттай орчны төлөө компанийн хариуцлага, ил тод байдлыг хөхүүлэн дэмжиж байна. Визагийн 2016 оны Компанийн хариуцлагын тайлангаас мэдэж аваарай.